Về việc ký điểm danh ra vào, và ủy quyền đón trẻ

An toàn của trẻ là ưu tiên hàng đầu của Koolkid. Phụ huynh cần phải ký tên vào bảng điểm danh ra vào khi đưa và đón trẻ. Trẻ chỉ được gửi trả cho những cá nhân được ủy quyền trong bảng đăng ký nhập học của Phụ huynh. Việc nhận diện sẽ được yêu cầu nếu người đón trẻ không phải Phụ huynh hay người giám hộ. 

Bên cạnh đó, Phụ huynh có thể chỉ định thêm những cá nhân khác đến đón trẻ thay cho mình. Tuy nhiên, Phụ huynh cần phải ký vào giấy ủy quyền, và chỉ chuyển lại cho cá nhân được nêu tên trong giấy cho phép này. Ảnh của mỗi cá nhân được ủy quyền cần được cung cấp và gửi cho Nhà trường. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu Phụ huynh cung cấp một mật khẩu riêng khi nhập học để sử dụng trong những trường hợp như trên. 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.