Về việc xin nghỉ học và việc hoàn học phí

Nếu Phụ huynh muốn xin ngừng việc tham gia học tập ở trường cho trẻ, vui lòng thông báo bằng văn bản cho Nhà trường trước một tháng. Nếu không có thông báo trước một tháng, Phụ huynh sẽ vẫn phải thanh toán học phí của tháng đó.

Học phí được tính dựa trên cả năm học. Để thuận tiện, học phí được chia đều cho bốn kỳ và đóng theo từng kỳ. Học phí bằng nhau theo mỗi kỳ học, không phụ thuộc vào tổng số ngày học hoặc ngày nghỉ lễ của mỗi tháng. 

Nếu một học sinh có mong muốn ngừng việc học tập tại trường trong năm học, việc hoàn trả học phí chỉ được thực hiện nếu có một học sinh khác thay thế vị trí đó của trẻ trong lớp. Bởi vì, ngay khi trẻ đăng ký nhập học, các khoản phí mà Phụ huynh đóng đã được sử dụng để mua sắm những tài liệu và vật dụng cần thiết cho trẻ trong quá trình học tập ở trường. Những khoản phí này cũng được sử dụng cho những chi phí vận hành trường, chi phí tiền lương hay những khoản chi phí khác, toàn bộ chi phí này đã được chia đều cho số học sinh của trường. 

Phí gnhập học và phí cơ sở vật chất không được hoàn trả lại. 

Các yêu cầu hoàn trả phí khác cần được nộp dưới dạng văn bản để xét duyệt và sẽ được xem xét cho từng trường hợp khác nhau. 

Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ được đảm bảo hoàn lại tiền. Koolkid đảm bảo sẽ hoàn trả 100% học phí, trong vòng 30 ngày kể từ ngày học đầu tiên của trẻ, nếu Phụ huynh hoặc trẻ không cảm thấy hài lòng với chất lượng mà Nhà trường cung cấp. 

 

 

 

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.