Về việc thu phí đưa và trả trẻ muộn

Giờ đón trẻ buổi sáng ở Koolkid là từ 7:30, và giờ trả trẻ buổi chiều là từ 5:00. Phụ huynh có trách nhiệm đảm bảo việc đưa trẻ đến Trường đúng giờ quy định ăn sáng, và đón trẻ đúng giờ vào cuối mỗi buổi học hàng ngày.

Koolkid nhận thức rõ những trường hợp cá biệt có thể xảy ra dấn đến sự đưa đón trẻ chậm trễ (ví dụ như ùn tắc giao thông), vì vậy sẵn sàng đưa ra một khoảng thời gian dao động hợp lí (30 phút) cho việc đưa đón chậm trễ này. Phụ huynh vui lòng thông báo cho Nhà trường nếu đưa hoặc đón trẻ muộn, để Nhà trường có thể trấn an trẻ rằng bố mẹ đang trên đường đến đón, cũng như bố trí bất kỳ việc sắp xếp chăm sóc quản lý trẻ nào nếu cần thiết.

Từ sau 8:00 sáng và 5:30 chiều, Koolkid có quyền thu phí đón và trả trẻ muộn. Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh do sự chậm trễ của mình.

Nội quy quy định rõ Phụ huynh sẽ được nhận một giấy nhắc nhở cho lần đưa/đón trẻ muộn đầu tiên. Phí đưa đón trẻ muộn sẽ bắt đầu được thu đối với những lần tiếp theo sau đó.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.