Phụ huynh có thể rút lại học phí đã nộp tại Koolkid hay không?

Koolkid tuyên bố đối xử công bằng; tuy nhiên chính sách rút lại học phí có tính đến một số hoàn cảnh khó khăn của phụ huynh.

Khi một trẻ thường xuyên nghỉ học trong kỳ, học phí có thể được hoàn lại nếu chỗ của trẻ đó có thể được lấp đầy bởi một trẻ khác. Học phí sẽ được hoàn lại theo tỉ lệ cho khoảng thời gian trong kỳ mà trẻ khác lấp chỗ trống.

Lý do đặt ra quy định này là vì khi phụ huynh trả học phí để giữ chỗ cho trẻ tại Koolkid, Koolkid đã sử dụng khoản phí này để trang bị cơ sở vật chất, các đồ dùng, dụng cụ và nguồn lực mà trẻ đó cần trong khoảng thời gian trẻ sẽ theo học tại trường. Các chi phí này sẽ không được hoàn lại cho Koolkid, vì vậy trừ phi chỗ của trẻ đó có thể được chuyển sang cho một trẻ khác thì việc hoàn học phí không thể thực hiện được.

Các khoản thu một lần khi nhập học bao gồm: Phí nhập học, phí đóng góp cơ sở vật chất không được hoàn lại trong bất cứ trường hợp nào.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.