Thời gian nộp học phí tại Koolkid là khi nào?

1. Khi nhập học: Phụ huynh nộp học phí và các khoản đóng góp khi nộp hồ sơ đăng kí tại Koolkid và trước khi trẻ bắt đầu vào học chính thức.

2. Trong quá trình học tại Koolkid: Học phí được thanh toán trong vòng 1 tháng trước khi bắt đầu kỳ học mới, phụ huynh có bốn (4) tuần để thanh toán/chuyển khoản.

Trong trường hợp đặc biệt, Koolkid cũng sẽ xem xét tạo điều kiện nếu phụ huynh có nguyện vọng nộp học phí muộn hơn. Phụ huynh vui lòng điền vào mẫu đơn gửi lại Koolkid trước ít nhất 5 ngày làm việc so với hạn nộp học phí. Koolkid sẽ báo lại cho phụ huynh sau 2 ngày làm việc. Quy định này chỉ được áp dụng trên cơ sở từng trường hợp.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.